Examination Routine

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

                                                      Aa¨‡¶i  Kvh©vjq                                           

ei¸bv miKvwi ‡UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR,

ei¸bv |

Web- www.tscbarguna.edu.bd

Email- tscbarguna64@yahoo.com

 

‡bvwUk

 

                  GZØviv AÎ cÖwZôv‡bi mKj wkÿK I wkÿv_x©‡`i  Rvbv‡bv hv‡”Q †h 2018 wkÿvm‡bi Gm Gm wm (‡fv‡Kkbvj) beg I `kg †kÖbxi wkÿv_x©‡`i el©¨ga¨ cix¶v AvMvgx 01/07/2018 Bs ZvwiL †_‡K wb‡¤œv³ mgqm~Px Abyhvqx AbywôZ n‡e | ZvB mswkøó mKj wkÿKe„›`‡K 04/06/2018 Bs Zvwi‡Li g‡a¨ cÖweavb Abyhvqx cÖkœcÎ Kw¤úDUv‡i K‡¤úvR K‡i mdU Kwc cixÿv wbqš¿b kvLvq Rgv †`qvi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|

ZvwiL I evi

mgq

welq I welq †KvW

beg †kÖwY

`kg †kÖwY

01/07/2018 iweevi

weKvj 02.30Uv

evsjv-1

evsjv-2

02/07/2018 ‡mvgevi

weKvj 02.30Uv

Bs‡iRx-1

Bs‡iRx-2

03/07/2018 g½jevi

weKvj 02.30Uv

c`v_©-1

c`v_©-2

04/07/2018  eyaevi

weKvj 02.30Uv

-

e¨emvq D‡Ï¨vM I AvZ¥Kg©ms¯’vb

05/07/2018 e„n¯úwZevi

weKvj 02.30Uv

imvqb-1

imvqb-2

07/07/2018 kwbevi

weKvj 02.30Uv

MwYZ-1

MwYZ-2

08/07/2018 iweevi

weKvj 02.30Uv

evsjv‡`k I wek¦cwiPq-1

evsjv‡`k I wek¦cwiPq-2

09/07/2018 ‡mvgevi

weKvj 02.30Uv

‡UªW-1 (1g cÎ )

‡UªW-1 (2q cÎ )

10/07/2018 g½jevi

weKvj 02.30Uv

‡UªW-2 (1g cÎ )

‡UªW-2 (2q cÎ )

11/07/2018 eyaevi

weKvj 02.30Uv

ag© I ˆbwZK wkÿv-1

ag© I ˆbwZK wkÿv-2

12/07/2018  e„n¯úwZevi

weKvj 02.30Uv

K…wl wkÿv-1

K…wl wkÿv-2

 

 

                                                                      ( cÖ‡KŠkjx Aveyj Lv‡qi †gvnv¤§` evnvDÏxb )

                                                           Aa¨¶ ( fvicÖvß )

                                                                         ei¸bv miKvwi †UKwbK¨vj ¯‹zj I K‡jR

                                                        ei¸bv|